แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

หน่วยที่ 4 เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เวลาเรียน 6 ชั่วโมง

แผนการเรียนรู้ที่ 2

เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เวลาเรียน 2 ชั่วโมง

สอนวันที่……เดือน……………....…………… ภาคเรียนที่ ….

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ สืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

สาระสำคัญ

เครือข่ายแลนและเครือข่าย อินเทอร์เน็ต

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

นักเรียนบอกความหมายของเครือข่ายแลนได้

นักเรียนบอกความหมายของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้

สาระการเรียนรู้

องค์ประกอบพื้นฐานของระบบสื่อสารข้อมูล ขั้นตอนของระบบสื่อสารข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบ LAN เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

กระบวนการจัดการเรียนรู้

1. ครูให้นักเรียนบอกตามความเข้าใจโดยที่ครูเป็นคนถามว่าต้องการต้องเชื่อมต่อ

เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าหากันระหว่างอาคาร ที่อยู่ไม่ไกลจนเกินไปเราจะเชื่อมต่อ

อย่างไรโดยให้นักเรียนอธิบายวิธีการเชื่อมต่อ

2. ครูให้นักเรียนบอกแล้วครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เพื่อให้เข้าใจดียิ่งขึ้น

3. ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์

4. ครูสังเกตพฤติกรรมการทำงาน

5. ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์

6. ครูสังเกตการปฏิบัติงานและบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้

1. ใบความรู้เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์

2. แบบฝึกหัด เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์

3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

การวัดผลประเมินผล

1. วิธีการวัด

- สังเกตการฟัง และการตอบคำถาม

- ตรวจแบบฝึกหัด

2. เครื่องการวัดผลประเมินผล

- แบบฝึกหัด เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์

- แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล

ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70

กิจกรรมเสนอแนะ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………

บันทึกข้อเสนอแนะ ของผู้บริหารโรงเรียน

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………

ลงชื่อ …………………………….

(……………….. ……….)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา………….

………../……………../……….

บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน (เก่ง ดี มีสุข)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ปัญหา / อุปสรรค

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ลงชื่อ ……………………………….…ผู้สอน

(……………….. ……….)

ตำแหน่ง………………………………………………

………../…………./………….

ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ